Úvodní strana » Zásady zpracování osobních údajů pro zpracování poptávky

Zásady zpracování osobních údajů pro zpracování poptávky

Úvodní strana » Zásady zpracování osobních údajů pro zpracování poptávky

Poučení pro Zájemce o cenovou nabídku

Správce, kterým je CZ Hartmann s.r.o., IČ 25219316, se sídlem Pod Křížkem 1466, 36301 Ostrov, tímto v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, týkající se ochrany osobních údajů, informuje Zájemce o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké osobní údaje poskytnuté Zájemcem zpracovává, a to konkrétně:

 • Osobní údaje Zájemce zaslané mailem na některou z e-mailových adres uvedených mezi Kontakty nebo vyplněné v některém z dotazníků na webu www.lesarb.cz  budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za těchto podmínek:

  • Osobní údaje, které budou zpracovány, jsou veškeré údaje, které Zájemce sdělí výše popsanou formou Správci, zejména jméno a příjmení, kontaktní adresy, adresy předpokládaného místa plnění, telefonní čísla a e-mailové adresy.

  • Účelem zpracování osobních údajů je dát Správci možnost zpracovat Zájemcem požadovanou cenovou nabídku a s ní související dokumenty a možnost takto zpracované dokumenty Zájemci předat.

  • Doba zpracování osobních údajů Zájemce bere na vědomí a souhlasí, že jím zaslané podklady a osobní údaje budou zařazeny do databáze zpracovaných nabídek vedené u Správce. Souhlas se zpracováním těchto dat je udělen na dobu 3 let.

 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Zájemce je jeho zájem o konkrétní nabízené zboží a/nebo služby a dále evidence zejména kontaktních údajů Zájemce v evidenci zpracovaných nabídek u Správce. Bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné předat zpracované nabídky Zájemci a jednat o nich.

 • Při zpracování osobních údajů Zájemce nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Zájemce do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 • Zájemce má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 • Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů uplatnit kontaktováním Správce poštou na adresu sídla společnosti, e-mailem na adresu info@odtahova-technika.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 820 666.

 • Ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně poštou na adresu sídla Správce k rukám jednatele, e-mailem na adresu info@odtahova-technika.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 820 666. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Pokud Správce vyzve Zájemce k doplnění stížnosti, Zájemce je povinen ji ve stanovené lhůtě doplnit, jinak nebude stížnost vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po doručení žádosti případném doplnění. Správce stížnosti zpracovává bez zbytečného odkladu.

GDPR

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Tip: Pokud se Vám úkol zdá těžký, klikněte na tlačítko Jiný úkol

Pole označená * jsou povinná.